2019. évi éves rendes közgyűlés és éves jelentés közzététele

Munkavégzés helye

Sárszentmihály, Árpád u. 1, 8143 Magyarország

Megnézem a térképenopen_in_new

Dátum és időpont

04/25/2019

11:00

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2019. április 25-én 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart.

 

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

 

A hivatalos meghívó letöltése


A közgyűlés napirendje

 1. Döntés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
 2. Döntés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
 3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
 4. Döntés a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
 5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2018. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok felmentvény adásáról
 6. Döntés az Igazgatótanács tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
 7. Döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
 8. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
 9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére
 10. Az Alapszabály VII. (A Közgyűlés) fejezete 7.4. pontjának, a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának valamint X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának módosítása
 11. Egyebek

 

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza).

 

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2019. április 23-án 1800 óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá – amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni – a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

 

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyve bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

 

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2019. május 7-én 1100 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2019. április 4-ig a Társaság honlapján (www.masterplastgroup.com), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

 

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.
Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.