Munkavégzés helye

Sárszentmihály, Árpád u. 1, 8143 Magyarország

Útvonal tervezéseopen_in_new

Date and time

04/29/2021

11:00

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló, jelenleg hatályos 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján, a Társaság 2021. évi eseménynaptárában közzétett és 2021. április 29. napjára tervezett éves rendes közgyűlése napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatótanács) jogosult dönteni, ugyanakkor a Társaság a Közgyűlés meghívóját köteles közzétenni.

 

A Társaság 2021. április 29. napjára tervezett éves rendes közgyűlése csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban.

 

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

 

A hivatalos meghívó letöltése


A közgyűlés napirendje

1. A Társaság 2020. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. A Társaság 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
4. A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
6. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
7. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2020. évi saját részvény vásárlásairól valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására illetve megszerzésére.
8. Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
11. Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, valamint az Alapszabály módosítása a VII. (A Közgyűlés) fejezet 7.1. pontjának m) alpontja vonatkozásában, a kötvénykibocsátásra történő felhatalmazás szabályainak pontosításával, és a XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezet 14.1. pontja vonatkozásában, rögzítve a Társaság új honlapjának megnevezését. Döntés a fenti változásokat magában foglaló egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadásáról.
12. Egyebek

 

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza).

 

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2021. április 27-én 18:00 óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá – amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni – a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

 

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyve bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

 

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2021. május 14-én 11:00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2021. április 7. napjáig a Társaság honlapján (www.masterplast.hu), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

 

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.

 

Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlés megtartására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelenleg hatályos 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szerinti szabályok a Közgyűlés időpontjában már nem lesznek hatályban és arra a jogi szabályozás lehetőséget biztosít.

 

A Társaság elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása és a koronavírus-járvány okozta helyzetben felelős magatartás iránt, az egészségügyi előírások szerint jár el. Ennek megfelelően a közgyűlést (megismételt közgyűlést) a jelen hirdetmény szerinti időpontban csak akkor tartja meg, ha annak jogszerűsége a járványügyi előírások alapján biztosított.

 

A Társaság a jogi szabályozást figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseit nyilvános közzétételek útján haladéktalanul tájékoztatni fogja.