Munkavégzés helye

Sárszentmihály, Masterplast Nyrt., Árpád utca, Magyarország

Útvonal tervezéseopen_in_new

Date and time

10/14/2019

09:00

Rendkívüli közgyűlés kötvény kibocsátásáról, a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében


A hivatalos meghívó letöltése

 

A közgyűlés napirendje:

Döntés kötvény kibocsátásáról legfeljebb 6 milliárd Forint értékben a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása a kötvénykibocsátás további szükséges részleteinek meghatározására és a kötvénykibocsátás végrehajtására

 

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza). A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2019. október 10-én 18:00 óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá – amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni – a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta. Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

 

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyve bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

 

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2019. október 29-én 9:00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2019. szeptember 23-ig a Társaság honlapján (www.masterplast.hu), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

 

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.

 

Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

MASTERPLAST Nyrt.